...

Verksamma beståndsdelar

Växternas verksamma ämnen utgör ofta grunden för örtväxternas olika egenskaper och användningsområden. Dessa föreningar kan vara ansvariga för växternas arom och färg, samtidigt som de kan ha potentiella hälsofrämjande effekter för människor.

Bland de vanligaste typerna av verksamma ämnen i örtväxter återfinns:

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.